• Sinh hoạt Chuyên đề chương trình Về nguồn Chi bộ Khoa QTKD 2018 _ Khu Công viên Lịch sử Văn hóa dân tộc Q9

 • Khoa Quản trị kinh doanh 2015

 • Hội thảo Định hướng hoạt động giảng dạy bậc đại học cho sinh viên khối ngành kinh tế trong thời đại 4.0

 • Tập huấn Kỹ năng Làm việc nhóm và Quản lý thời gian cho sinh viên 2018

 • Tập huấn phương pháp nghiên cứu khoa học cho sinh viên

 • Trao bằng Tốt nghiệp 2017

 • Hội thảo tổng kết hoạt động NCKH

 • Hội thảo tổng kết hoạt động NCKH

 • Hội thảo tổng kết hoạt động NCKH

 • Startup Speedway: Final Round

 • Hội thảo khoa học

 • ICBE 2017

 • Khoa Quản trị Kinh doanh

 • Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 2017

 • Talkshow Cơ hội việc làm và kỹ năng làm việc cần có

 • Trao học bổng khuyến khích 2017

 • Trao học bổng khuyến khích

 • Lớp Nghiên Cứu Sinh UFM

 • Hội Thảo Khoa Học

 • Chuơng trình văn nghệ - Tri Ân Thầy Cô

Cao Đẳng Quản Trị Nhân Sự

BỘ TÀI CHÍNH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                TÀI CHÍNH –  MARKETING

 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO

(Ban hành kèm theo Quyết định số:        /QĐ-TCHQ  ngày        /      /2017    

của Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính – Marketing)

 

Tên ngành, nghề      : QUẢN TRỊ KINH DOANH

Mã ngành, nghề       : 6340114

Trình độ đào tạo     : Bậc Cao Đẳng

Hình thức đào tạo   : Chính quy, tập trung (Tín chỉ)

Đối tượng tuyển sinh: Theo khoản b) và c) điều 3, thông tư số: 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng.

Thời gian đào tạo    : 2,5 năm

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp cao đẳng (Cử nhân thực hành)

1. Mục tiêu đào tạo:

1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo cử nhân chất lượng cao ngành Quản trị kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức kinh doanh tốt; Có khả năng tự rèn luyện sức khỏe tốt; Có ý thức về quốc phòng toàn dân; Có khả năng tự học nâng cao trình độ. Nắm vững các kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội, những kỹ năng chuyên sâu về quản trị điều hành, quản trị nhân sự, quản trị bán hàng, quản trị tài chính; Biết tổ chức quản trị hoạt động kinh doanh một cách hiêu quả.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

- Về kiến thức:

+ Hiểu được những vấn đề cơ bản mang tính chất nguyên lý của quản trị;

+ Hiểu được cơ cấu tổ chức bộ máy và quy trình hoạt động của doanh nghiệp;

+ Trình bày và giải thích được những kiến thức chuyên sâu về quản trị như: quản trị chất lượng, quản trị sản xuất, quản trị nguồn nhân lực, quản trị bán hàng và quản trị tài chính doanh nghiệp

- Về kỹ năng:

+ Vận dụng được các lý thuyết, kiến thức của quản trị cho phù hợp với tình hình thực tế tại doanh nghiệp;

+ Thực hành và giải quyết được các nghiệp vụ cơ bản của các phần hành quản trị như quản trị chất lượng, quản trị sản xuất, quản trị nguồn nhân lực, quản trị bán hàng và quản trị tài chính doanh nghiệp

+ Hoạch định được các chiến lược về nhân sự, bán hàng cho một doanh nghiệp và điều chỉnh hoạt động của doanh nghiệp thích ứng với môi trường kinh doanh;

+ Ra được các quyết định quản trị có liên quan theo từng lĩnh vực quản trị như các quyết định về quản trị nguồn nhân lực, quản trị bán hàng, dự án kinh doanh;

+ Hình thành và nâng cao kỹ năng về quản lý và kỹ năng mềm: giao tiếp, làm việc nhóm, thuyết trình, giải quyết xung đột, lãnh đạo.

- Về thái độ:

+ Tuân thủ các quy định của pháp luật, chuẩn mực nghề nghiệp

+ Hòa đồng, tôn trọng cấp trên, đồng nghiệp, đối tác và khách hàng.

+ Có tinh thần trách nhiệm và tác phong chuyên nghiệp trong công việc

+ Có thái độ tập trung, sẵn sàng học hỏi và có tinh thần cầu tiến.

1.3. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ đảm nhận vi trí là nhân viên, chuyên viên hoặc nhà quản trị cấp trung gian, cấp cơ sở về các phần hành như: quản trị nhân sự, quản trị bán hàng thuộc các phòng Tổ chức - Hành chính, phòng Nhân sự, phòng Lao động - Tiền lương, phòng Kinh doanh, phòng kế hoạch thu mua tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và có thể tiếp tục học tiếp ở các bậc cao hơn thuộc ngành quản trị kinh doanh.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

-  Số lượng môn học, mô-đun: 25

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 2.390 giờ

- Khối lượng các môn học chung : 630 giờ

- Khối lượng các môn học, mô-đun chuyên môn:  1.760 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 757 giờ (chiếm tỷ lệ 32%); Thực hành, thực tập, bài tập, thảo luận: 1.633 giờ (chiếm tỷ lệ 68%)

- Thời gian khóa học: 2,5 năm

   3. Danh mục môn học, mô đun đào tạo bắt buộc, thời gian và phân bổ thời gian.

STT

Mã MH

Tên môn học, mô đun

Số tín chỉ

Thời gian học tập (giờ)

Ngôn ngữ giảng dạy

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành/thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận

Kiểm tra

I. Các môn học chung

35

630

397

179

54

 

I.1.01

 

Tiếng Anh 1

3

50

35

10

5

Tiếng Anh

I.1.02

 

Tiếng Anh 2

3

50

35

10

5

Tiếng Anh

I.1.03

 

Tiếng Anh 3

3

50

35

10

5

Tiếng Anh

I.1.04

 

Tiếng Anh 4

3

50

35

10

5

Tiếng Anh

I.1.05

 

Tiếng Anh 5

3

50

35

10

5

Tiếng Anh

I.1.06

 

Tiếng Anh 6

3

50

35

10

5

Tiếng Anh

I.1.07

 

Tin học đại cương

4

75

45

25

5

Tiếng Việt

I.1.08

 

Pháp luật đại cương

2

30

20

5

5

Tiếng Việt

I.1.09

 

Chính trị

5

90

60

24

6

Tiếng Việt

I.1.10

 

Giáo dục thể chất

2

60

4

52

4

Tiếng Việt

I.1.11

 

Giáo dục quốc phòng và an ninh

5

75

58

13

4

Tiếng Việt

II. Các môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề 

58

1760

360

1330

70

 

II.1. Môn học, mô đun cơ sở

11

200

140

40

20

 

II.1.01

 

Kinh tế vi mô

3

50

35

10

5

Tiếng Anh

II.1.02

 

Marketing căn bản

3

50

35

10

5

Tiếng Việt

II.1.03

 

Quản trị học

3

50

35

10

5

Tiếng Việt

II.1.04

 

Nguyên lý kế toán

3

50

35

10

5

Tiếng Việt

II.2. Môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề

19

420

150

230

40

 

II.2.01

 

Quản trị chất lượng

3

50

35

10

5

Tiếng Việt

II.2.02

 

Quản trị nguồn nhân lực

3

50

35

10

5

Tiếng Anh

II.2.03

 

Quản trị bán hàng

3

50

35

10

5

Tiếng Anh

II.2.04

 

Quản trị tài chính doanh nghiệp

3

50

35

10

5

Tiếng Anh

II.2.05

 

Thực hành đánh giá kết quả làm việc và tính lương

2

55

0

50

5

Tiếng Việt

II.2.06

 

Thực hành quản trị chất lượng với ISO và TQM

2

55

0

50

5

Tiếng Việt

II.2.07

 

Thực hành quản trị bán hàng

2

55

0

50

5

Tiếng Việt

II.2.08

 

Đồ án quản trị kinh doanh

2

55

10

40

5

Tiếng Việt

II.3. Môn học, mô đun tự chọn (sinh viên chọn 2 môn trong các nhóm sau)

6

100

70

20

10

 

II.3.A. Nhóm Quản trị nhân sự

           

II.3.A.01

 

Quản trị đãi ngộ

3

50

35

10

5

Tiếng Việt

II.3.A.02

 

Đánh giá nhân sự

3

50

35

10

5

Tiếng Việt

II.3.B. Nhóm Quản trị bán hàng

           

II.3.B.01

 

Quản trị bán lẻ

3

50

35

10

5

Tiếng Việt

II.3.B.02

 

Quản trị trung tâm thương mại

3

50

35

10

5

Tiếng Việt

II.3.C. Nhóm Quản trị kinh doanh tổng hợp

           

II.3.C.01

 

Quản trị dự án

3

50

35

10

5

Tiếng Việt

II.3.C.02

 

Khởi sự doanh nghiệp

3

50

35

10

5

Tiếng Việt

II.4. Thực tập nghề nghiệp, thực tập tốt nghiệp

22

1040

0

1040

0

 

II.4.01

 

Thực tập nghề nghiệp 1

4

200

0

200

0

Tiếng Việt

II.4.02

 

Thực tập nghề nghiệp 2

4

200

0

200

0

Tiếng Việt

II.4.03

 

Thực tập tốt nghiệp

14

640

0

640

0

Tiếng Việt

III. Kiến thức không tích lũy (áp dụng cho các ngành đào tạo)

 

30

30

0

0

 

III.01

 

Hoạt động xã hội

1

15

15

0

0

Tiếng Việt

III.02

 

Nghiên cứu Khoa học

1

15

15

0

0

Tiếng Việt

Tổng số tín chỉ toàn bộ chương trình: 86 tín chỉ (không kể giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng và an ninh, hoạt động xã hội và nghiên cứu khoa học)

- Các môn học chung: 28 tín chỉ

- Các môn học, mô-đun chuyên môn ngành, nghề: 58 tín chỉ

4. Hướng dẫn sử dụng chương trình:

4.1. Nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa

            Căn cứ vào điều kiện cụ thể và khả năng của Trường, căn cứ vào kế hoạch đào tạo cụ thể cho từng học kỳ theo từng khóa học, lớp học đã xác định trong chương trình đào tạo, nhà trường sẽ có các kế hoạch cho các hoạt động ngoại khóa cụ thể đảm bảo đúng các quy định hiện hành, bao gồm:

TT

Nội dung

Thời gian

1

Thể dục, thể thao: Tham gia ngày hội khỏe, hội thao của Trường, Khoa…

Theo kế hoạch chung của toàn trường

2

Văn hoá, văn nghệ: Qua các phương tiện thông tin đại chúng.

Trong giờ nghỉ giải lao.

Sinh hoạt tập thể

Ngoài giờ học hàng ngày

3

Hoạt động thư viện: Ngoài giờ học, sinh viên có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu

Tất cả các ngày làm việc trong tuần.

4

Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể

Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt ngoài giờ theo nhu cầu của sinh viên

5

Thăm quan, dã ngoại

Mỗi học kỳ 1 lần

 

4.2. Tổ chức kiểm tra hết môn học, mô-đun

            Nhà Trường quy định thời gian tổ chức kiểm tra hết môn học, mô-đun tập trung vào cuối mỗi học kỳ của năm học.

4.3. Xét công nhận tốt nghiệp

Người học phải học hết chương trình đạo tạo trình độ cao đẳng theo từng ngành, nghề và phải tích lũy đủ số lượng tín chỉ theo Quy định về đào tạo Cao đẳng theo hệ thống tín chỉ Ban hành kèm theo Quyết định số 04/QĐ-TCHQ ngày 12 tháng 01 năm 2016 của Hiệu trưởng trường cao đẳng Tài chính – Hải quan thì sẽ được xét công nhận tốt nghiệp.

Hiệu trưởng Nhà Trường căn cứ vào kết quả tích lũy của người học để quyết định công nhận tốt nghiệp cho người học

Hiệu trưởng Nhà Trường căn cứ vào kết quả xét công nhận tốt nghiệp để cấp bằng tốt nghiệp cho người học.

4.4. Cơ sở vật chất phục vụ học tập

4.4.1 Cơ sở vật chất và trang thiết bị quan trọng

Nhà trường hiện nay có 05 cơ sở đào tạo:

+ Cơ sở tọa lạc: Số 2/4, đường Trần Xuân Soạn, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp.HCM, có tổng diện tích trên 1 hecta

+ Cơ sở tọa lạc: Số 778, đường Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM, có tổng diện tích trên 1,3 hecta (Hiện tại cơ sở này đang triển khai dự án xây dựng tòa nhà 4 tầng, dự kiến cuối năm 2017 sẽ hoàn thành)

+ Cơ sở tọa lạc: Số B2/1A, đường 385, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Tp.HCM, có tổng diện tích trên 4 hecta

+ Cơ sở tọa lạc: Số 343/4, đường Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân Bình, Tp.HCM.

+ Cơ sở tọa lạc: Số 2C, đường Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.

Các cơ sở hiện có nhiều phòng học đạt tiêu chuẩn cho sinh viên học tập, trong đó được trang bị hệ thống âm thanh, máy tính, projector, có các phòng học vi tinh.

4.4.2 Thư viện

Thư viện có đủ sách, tài liệu cho sinh viên nghiên cứu, trong đó có các tài liêu, giáo trình, sách có liên quan đến chuyên ngành đào tạo cho sinh viên tham khảo; có phòng đọc thoáng, mát. Trường có thư viện điện tử phục vụ công tác nghiên cứu, học tập 24/7.

                                                           Tp.Hồ Chí Minh, ngày …  tháng … năm 2017

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký) 

                                                                                                  TS. HOÀNG ĐỨC LONG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đồng hành cùng khoa Quản trị Kinh doanh