• Sinh hoạt Chuyên đề chương trình Về nguồn Chi bộ Khoa QTKD 2018 _ Khu Công viên Lịch sử Văn hóa dân tộc Q9

 • Khoa Quản trị kinh doanh 2015

 • Hội thảo Định hướng hoạt động giảng dạy bậc đại học cho sinh viên khối ngành kinh tế trong thời đại 4.0

 • Tập huấn Kỹ năng Làm việc nhóm và Quản lý thời gian cho sinh viên 2018

 • Tập huấn phương pháp nghiên cứu khoa học cho sinh viên

 • Trao bằng Tốt nghiệp 2017

 • Hội thảo tổng kết hoạt động NCKH

 • Hội thảo tổng kết hoạt động NCKH

 • Hội thảo tổng kết hoạt động NCKH

 • Startup Speedway: Final Round

 • Hội thảo khoa học

 • ICBE 2017

 • Khoa Quản trị Kinh doanh

 • Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 2017

 • Talkshow Cơ hội việc làm và kỹ năng làm việc cần có

 • Trao học bổng khuyến khích 2017

 • Trao học bổng khuyến khích

 • Lớp Nghiên Cứu Sinh UFM

 • Hội Thảo Khoa Học

 • Chuơng trình văn nghệ - Tri Ân Thầy Cô

Tiến Sĩ Quản Trị Kinh Doanh

Mục tiêu đào tạo tiến sĩ Quản trị kinh doanh

Chương trình đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại trường Đại học Tài chính -Marketing nhằm đào tạo người nghiên cứu có trình độ cao về lý thuyết và khả năng ứng dụng chủ động, nắm bắt những  kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực quản trị kinh doanh theo kịp sự phát triển trong nước và thế giới; trang bị cho đội ngũ cán bộ khoa học kiến thức quản trị và có khả năng nghiên cứu độc lập và sáng tạo với chất lượng cao, phát hiện và giải quyết được những vấn đề quản trị kinh doanh có năng lực nghiên cứu và tổ chức, hướng dẫn nghiên cứu khoa học, và có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

Chương trình không khuyến khích nghiên cứu sinh nghiên cứu ở dạng vận dụng các lý thuyết đã có để giải quyết các vấn đề cụ thể trong kinh doanh, mà hướng nghiên cứu sinh tập trung vào những nghiên cứu bổ sung, phát triển hoặc làm phong phú thêm, đóng góp  vào tri thức chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Chương trình đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại trường Đại học Tài chính -Marketing nhằm đào tạo các nhà khoa học làm giảng viên cho các trường đại học và cao đẳng; các chuyên gia nghiên cứu ở các trường đại học – cao đẳng và các Viện nghiên cứu; các nhà quản trị ở các tổ chức kinh doanh với các mục tiêu cơ bản sau:

Phẩm chất:

Trang bị những kiến thức sâu ở bậc sau đại học và nâng cao khả năng nghiên cứu nhằm góp phần hình thành một đội ngũ các giảng viên và nhà nghiên cứu cao cấp chuyên sâu trong lĩnh vực quản trị kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, trách nhiệm đối với xã hội và mội trường, tôn trọng pháp luật Việt Nam và quốc tế.

Kiến thức:

 • Có kiến thức cập nhật, hiện đại và chuyên sâu về lý thuyết quản trị để trở thành những nhà nghiên cứu độc lập và sáng tạo trong lĩnh vực quản trị kinh doanh;
 • Có kiến thức về phương pháp nghiên cứu và sử dụng công cụ nghiên cứu khoa học trong kinh doanh;
 • Có kiến thức chuyên môn chuyên sâu về phân tích tình hình kinh tế, biến động của môi trường kinh doanh và lập chiến lược kinh doanh phù hợp trong từng loại hình kinh doanh.
 • Có khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực quản trị  kinh doanh và có khả năng sáng tạo, luôn tìm tòi và phát hiện những cái mới;
 • Có năng lực thực hành nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước;
 • Có khả năng vươn cao trong từng lĩnh vực hoạt động chuyên biệt để trở thành các chuyên gia quản trị có uy tín, các chuyên gia tư vấn về quản trị kinh doanh và có thể giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp;
 • Có khả năng hình thành ý tưởng, xây dựng và tổ chức thực hiện các đề  tài, dự án nghiên cứu có thể tạo ra những tri thức mới có giá trị khoa học và thực tiễn;
 • Có năng lực nghiên cứu và tổ chức, hướng dẫn nghiên cứu khoa học, có kỹ năng phương pháp và các công cụ nghiên cứu trong kinh doanh;
 • Có kỹ năng phản biện, đánh giá khoa học;
 • Có kỹ năng tổng thuật, trình bày vấn đề khoa học, viết và công bố các kết quả nghiên cứu khoa học.
 • Liên kết tổ chức mình với hệ thống làm việc với các đồng nghiệp trong nước và ngoài nước.

Kỹ năng:

Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Phát triển tư duy sáng tạo, phản biện khoa học, xây dựng bản lĩnh và đạo đức của nhà nghiên cứu khoa học độc lập. Có sự trung thực và liêm chính trong nghiên cứu khoa học.

 Khả năng và vị trí sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp, nghiên cứu sinh có đủ năng lực tham gia vào các hoạt động khoa học (từ khâu ý tưởng, xây dựng và tổ chức các đề tài hay đề án nghiên cứu khoa học) và có thể chủ trì các nhiệm vụ và đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực quản trị kinh doanh;

Là nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học chính trong lĩnh vực quản trị kinh doanh tại các trường đại học, cao đẳng, các trung tâm và cơ sở nghiên cứu và đào tạo thuộc các Bộ ngành, và tỉnh – thành.

Là nhà tư vấn chuyên nghiệp hoặc nhà lãnh đạo trong các tổ chức kinh doanh trong và ngoài nước.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo: gồm 02 phần

 Phần 1: Các học phần bổ sung

Đối với nghiên cứu sinh có bằng thạc sỹ chuyên ngành gần với chuyên ngành Quản trị kinh doanh

Nghiên cứu sinh thuộc diện ngành gần (như đã nêu ở đối tượng tuyển sinh) phải hoàn thành chương trình sau

Bảng 1: Chương trình học bổ sung cho đối tượng ngành gần

STT

Mã học phần

Học phần

Số tín chỉ

01

 

Quản trị chiến lược

03

02

 

Quản trị dự án

03

03

 

Quản trị sản xuất và điều hành

03

04

 

Quản trị Marketing chiến lược

03

05

 

Quản trị nguồn nhân lực

03

Lưu ý: Nếu trong chương trình thạc sĩ có các học phần trên thì có thể xem xét miễn.

 Đối với các nghiên cứu sinh có bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo khác cấp

Trên cơ sở đối chiếu với chương trình đào tạo thạc sĩ hiện tại của nhà trường, nhà trường sẽ yêu cầu nghiên cứu sinh học bổ sung các học phần cần thiết theo yêu cầu của chuyên ngành đào tạo và lĩnh vực nghiên cứu.

 Phần 2: Các học phần ở trình độ tiến sĩ, chuyên đề tiến sĩ, nghiên cứu khoa học và luận án tiến sĩ

Chương trình đào tạo gồm 90 tín chỉ đối với người tốt nghiệp thạc sĩ, trong đó:

 • Các học phần ở trình độ tiến sĩ:               14 tín chỉ
 • Các chuyên đề tiến sĩ:                              6 tín chỉ
 • Luận án tiến sĩ:                                       70 tín chỉ

Các học phần ở trình độ tiến sĩ (14 tín chỉ)

Các học phần ở trình độ tiến sĩ bao gồm các học phần bắt buộc và các học phần chọn, được thể hiện trong Bảng 2.

 Bảng 2: Học phần ở trình độ tiến sĩ

STT

Mã học phần

Cấu trúc các học phần của chương trình tiến sĩ

Số tín chỉ (TC)

A.

Các học phần bắt buộc

10

01

 

Phương pháp nghiên cứu khoa học

02

02

 

Phương pháp phân tích định lượng

04

03

 

Phương pháp phân tích định tính

04

 

B.

Các học phần tự chọn (Học viên có thể chọn 02 học phần trong các học phần sau để đạt được 04 tín chỉ), tập trung vào hướng: Quản trị kinh doanh tổng hợp và Quản trị Marketing

 

04

04

 

Đổi mới và sáng tạo

02

05

 

Quản trị Tri thức

02

06

 

Thương mại điện tử

02

07

 

Chiến lược Marketing quốc tế

02

08

 

Marketing Kỹ thuật số

02

 Các chuyên đề tiến sĩ (06 tín chỉ)

- Các chuyên đề tiến sĩ đòi hỏi nghiên cứu sinh tự cập nhật kiến thức mới liên quan trực tiếp đến đề tài của nghiên cứu sinh, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, giúp nghiên cứu sinh giải quyết một số nội dung của đề tài luận án.

- Mỗi nghiên cứu sinh phải hoàn thành 03 chuyên đề (mỗi chuyên đề 2 TC) theo hướng đề tài nghiên cứu. NCS có thể chọn các chuyên đề trong và ngoài trường có tổ chức mà phù hợp với hướng nghiên cứu của NCS để hoàn thành chương trình.

Bảng 3: Các chuyên đề tiến sĩ

CHUYÊN ĐỀ

NỘI DUNG

CHUYÊN ĐỀ 1

Tiểu luận tổng quan các Lý thuyết liên quan đến tình hình nghiên cứu và khả năng vận dụng cho Luận án

CHUYÊN ĐỀ 2

Thiết kế Qui trình nghiên cứu và lựa chọn các phương pháp nghiên cứu phù hợp cho Luận án

CHUYÊN ĐỀ 3

Nội dung, kết quả nghiên cứu khoa học đã đạt được của Luận án

 

Đồng hành cùng khoa Quản trị Kinh doanh