Thông báo tuyển sinh UFM 2021  
Chuyên ngành Quản trị bán hàng Đại trà và Chất lượng cao  
Thông báo tuyển sinh năm 2019 (DMS)