Nhân sự phi tài chính cho ngành ngân hàng trong thời kỳ CMCN 4.0  
Kỷ yếu Nguồn nhân lực ngành Quản trị nhân sự  
KỶ YẾU HỘI THẢO BÁN HÀNG ĐA KÊNH 2019  
Kỷ yếu Hội thảo M&A Kinh nghiệm và giải pháp đột phá cho doanh nghiệp Việt - 2018  
KỶ YẾU HỘI THẢO THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ  TRONG MÔI TRƯỜNG KINH DOANH HIỆN ĐẠI  2018  
KỶ YẾU NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC TRONG GIAI ĐOẠN MỚI 2017  
KỶ YẾU THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HỘI NHẬP - 2015  
KỶ YẾU QUẢN LÝ DỰ ÁN TRÊN NỀN KHOA HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH 2014