THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA  
Mời viết bài hội thảo Nguồn nhân lực Logistic (27/08/2019)  
Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc tế KICSS2019- ĐH Hoa Sen (30/7/2019)  
HỘI THỘI THẢO QUỐC TẾ LẦN THỨ NHẤT VỀ HỢP TÁC KINH DOANH VIỆT NAM - NHẬT BẢN - ĐH NGOẠI THƯƠNG