Thông báo viết bài Hội thảo khoa học  
  • 03/03/2021

Thông báo viết bài Hội thảo khoa học

Thông báo viết bài Hội thảo khoa học

 THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA  
Mời viết bài hội thảo Nguồn nhân lực Logistic (27/08/2019)  
Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc tế KICSS2019- ĐH Hoa Sen (30/7/2019)  
HỘI THỘI THẢO QUỐC TẾ LẦN THỨ NHẤT VỀ HỢP TÁC KINH DOANH VIỆT NAM - NHẬT BẢN - ĐH NGOẠI THƯƠNG