Một số hoạt động tiêu biểu của Công đoàn Khoa 2022-2023  
Công đoàn UFM tổ chức cho cán bộ giảng viên nghỉ mát hè 2019