Đăng ký thực hiện đề tài NCKH thuộc Chương trình Vườn ươm Sáng tạo Khoa học và Công nghệ trẻ 2022  
Thư mời viết bài Hội thảo khoa học cấp Trường  
Hội thảo Khoa học cấp Khoa ngay 7 10 2022  
Giấy mời tham gia viết bài Hội thảo quốc tế BDP-2  
Thông báo về việc tổ chức Hội thảo quốc tế  BDP-2  
Call for Paper EMN ISSCR 2022  
Sổ tay NCKH Giảng viên (5/8/2019)  
Thư mời tham viết tham luận Hội thảo  
Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia  
Thư mời viết bài cho Tạp chí UEF