Sổ tay NCKH Giảng viên (5/8/2019)  
Thư mời tham viết tham luận Hội thảo  
Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia  
Thư mời viết bài cho Tạp chí UEF  
Thư mời viết bài cho Tạp chí UEF  
Tổ chức Hội thảo khoa học 2018  
Thư mời viết Hội thảo khoa học Quốc tế  
Thư mời viết bài Hội thảo khoa học Quốc gia  
Thư mời viết bài Hội thảo khoa học  
Thư mời viết bài cho Hội thảo