Học bổng Khuyến khích kỳ đầu 2019  
Quyết định 1441 Khen tặng danh hiệu sinh viên Khá đợt 1 - 2019  
Quyết định 1503 Khen thưởng Sinh viên Khá giỏi đợt 1 - 2019  
Quyết đinh 1507 - Khen thưởng sinh viên 15D (ĐH), 16 (CĐ)  
Quyết định 1506 - Khen thưởng sinh viên xuất sắc khóa 12 (ĐH), Khóa 16 (CĐ), Khóa 13 (LT)