Công đoàn UFM tổ chức cho cán bộ giảng viên nghỉ mát hè 2019  
Chi bộ Khoa Quản trị Kinh doanh