Kế hoạch - Danh sách GVHD THNN 1 đợt 1-2024  
Kế hoạch tổ chức Khóa luận tốt nghiệp, Thực tập tốt nghiệp, Thực tập cuối khóa - HK1 năm 2024  
Kế hoạch THNN1, 2 trình độ Đại học, hệ chính quy - HK3 năm 2023  
Bổ sung danh sách thực hành khóa luận tốt nghiệp và thực tập cuối khóa Bậc Đại học - HK3 năm 2023  
Kế hoạch và danh sách thực hành khóa luận tốt nghiệp và thực tập cuối khóa bậc Đại học - Học kỳ 3 năm 2023  
Kế hoạch và danh sách giảng viên hướng dẫn KLTN, TTCK các khóa bậc Đại học học kỳ 3 năm 2022  
Kế hoạch THNN2 học kỳ giữa 2019  
Kế hoạch THNN1 các khóa kỳ giữa 2019  
DANH SÁCH PHÂN NHÓM THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP HK GIỮA NĂM 2019 (VLVH) (  
Danh sách phân nhóm Thực hành nghề nghiệp học kỳ giữa, năm 2019 (Khoa Quản trị kinh doanh)  
  • 30/05/2019

Danh sách phân nhóm Thực hành nghề nghiệp học kỳ giữa, năm 2019 (Khoa Quản trị kinh doanh)

Danh sách phân nhóm Thực hành nghề nghiệp học kỳ giữa, năm 2019 - Thời gian - Giảng viên phụ trách (Đại học và cao đẳng)