Chuyên ngành Quản trị bán hàng Đại trà và Chất lượng cao  
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT - CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: QTKD TỔNG HỢP CLC - 2018  
  • 12/08/2019

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT - CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: QTKD TỔNG HỢP CLC - 2018

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT - CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: QTKD TỔNG HỢP CLC - 2018

Kế hoạch đào tạo các hệ đại học, cao đẳng năm 2019  
Quy định tổ chức kiểm tra, đánh giá đầu vào, giảng dạy và học tập đối với các học phần tiếng Anh, tin học trong chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy chương trình đại trà các ngành không chuyên tiếng Anh, không chuyên tin học  
Quy định về đào tạo chương trình chất lượng cao trình độ đại học hệ chính quy tại trường Đại học Tài chính – Marketing  
  • 31/07/2019

Quy định về đào tạo chương trình chất lượng cao trình độ đại học hệ chính quy tại trường Đại học Tài chính – Marketing

Quy định về đào tạo chương trình chất lượng cao trình độ đại học hệ chính quy tại trường Đại học Tài chính – Marketing
 

Hướng dẫn thực hiện chuẩn đầu ra tiếng Anh và tin học đối với sinh viên các khóa đào tạo bậc Đại học hệ chính quy chương trình quốc tế  
Quy định thi kết thúc học phần và cách tính điểm các hệ, bậc đào tạo theo học chế tín chỉ trường Đại học Tài chính- Marketing  
QUYẾT ĐỊNH  Ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Tài chính – Marketing  
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT - QTKD TỔNG HỢP -  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI TRÀ 2017  
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT - CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: QTKD TỔNG HỢP CLC - 2017  
  • 12/07/2019

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT - CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: QTKD TỔNG HỢP CLC - 2017

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC MÔN HỌC - CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: QTKD TỔNG HỢP CLC - 2017 - DOWNLOAD NOI DUNG TẠI ĐÂY