THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA  
Các thông báo liên quan đến THNN1, THNN2, TTTN kỳ 1 năm 2020  
Hội đồng Khoa QTKD 2020  
Hội nghị Sinh viên năm 2019  
Hội nghị sinh viên kỳ cuối 2019 (16/10/2019)  
Kiểm tra chấp hành nội quy học đường (16/10/2019)  
Quyết định chuyển đổi chương trình đào tạo (8/10/2010)  
Thông báo về xử lý học vụ (8/10/2019)  
Quy định hoạt động khảo sát với các bên liên quan 15/09/2019  
Thông báo nghỉ học ngày 30/08/2019 ở Cơ sở 2