Hội nghị sinh viên kỳ cuối 2019 (16/10/2019)  
Kiểm tra chấp hành nội quy học đường (16/10/2019)  
Quyết định chuyển đổi chương trình đào tạo (8/10/2010)  
Thông báo về xử lý học vụ (8/10/2019)  
Quy định hoạt động khảo sát với các bên liên quan 15/09/2019  
Thông báo nghỉ học ngày 30/08/2019 ở Cơ sở 2  
Thông báo về xử lý học vụ (27/08/2019)  
Xử lý kết quả học tập và giải quyết chương trình đào tạo 16D,17D,18D Đại trà  
Xử lý kết quả học tập và giải quyết chương trình đào tạo 16D,17D,18D CLC  
Công nhận kết quả xét duyệt Tiếng Anh (23/08/2019)