Hội đồng Khoa QTKD 2020  
Danh sách Sinh viên làm KLTN Cao đẳng đợt 1.2021  
  • 09/03/2021

Danh sách Sinh viên làm KLTN Cao đẳng đợt 1.2021

Danh sách Sinh viên làm KLTN Cao đẳng đợt 1.2021

Kế hoạch TTTN Cao đẳng đợt 1.2021  
  • 09/03/2021

Kế hoạch TTTN Cao đẳng đợt 1.2021

Kế hoạch TTTN Cao đẳng đợt 1.2021

Danh sách Sinh viên TTTN và làm KLTN đợt 1 năm 2021  
  • 09/03/2021

Danh sách Sinh viên TTTN và làm KLTN đợt 1 năm 2021

Danh sách Sinh viên TTTN và làm KLTN đợt 1 năm 2021

KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP VÀ LÀM KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2021  
  • 09/03/2021

KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP VÀ LÀM KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2021

Kế hoạch Thực tập tốt nghiệp và làm Khoá luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2021 - Khoa Quản trị kinh doanh

Thông báo v/v tiếp tục triển khai đào tạo trực tuyến học kỳ đầu năm 2021  
  • 16/02/2021

Thông báo v/v tiếp tục triển khai đào tạo trực tuyến học kỳ đầu năm 2021

Thông báo v/v tiếp tục triển khai đào tạo trực tuyến học kỳ đầu năm 2021

 THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA  
Hội nghị Sinh viên năm 2019  
Hội nghị sinh viên kỳ cuối 2019 (16/10/2019)  
Kiểm tra chấp hành nội quy học đường (16/10/2019)