THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA  
Hội đồng Khoa QTKD 2020  
Chuyên ngành Quản trị bán hàng Đại trà và Chất lượng cao  
Giới thiệu các chương trình đào tạo của Khoa Quản trị kinh doanh  
Công ty MISA tuyển dụng nhân viên kinh doanh thang 12 năm 2019  
Thời khóa biểu tuần sinh hoạt công dân (05/12/2019)  
Hội nghị Sinh viên năm 2019  
Thư mời viết bài Hội thảo  
Hội nghị sinh viên kỳ cuối 2019 (16/10/2019)  
Kiểm tra chấp hành nội quy học đường (16/10/2019)