Hội nghị sinh viên kỳ cuối 2019 (16/10/2019)  
Kiểm tra chấp hành nội quy học đường (16/10/2019)  
Tuyển dụng nhân viên kinh doanh của MISA (Tháng 10/2019)  
Tuyển dụng Tháng 9 của Công ty MISA (6/9/2019)  
Mời viết bài hội thảo Nguồn nhân lực Logistic (27/08/2019)  
Mời viết bài hội thảo Khoa QTKD (22/08/2019)  
Tuyển dụng tháng 8/2019 của công ty MISA (15/08/2019)  
Khảo sát lấy ý kiến Doanh nghiệp về Chương trình đào tạo QTKD TH - CLC  
CÔNG TY S&H TUYỂN SINH VIÊN THỰC TẬP THÁNG 09~12, 2019  
Báo cáo Tự đánh giá chương trình đào tạo CLC chuyên ngành  QTKD Tổng hợp trình độ Đại học